Ochrana osobných údajov - GDPR

Toto sú Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) fyzickej osoby, SZČO, Mgr. Andrei Čanigovej, so sídlom Miletičova 562/24 , 821 08 Bratislava, IČO: 43 700 888 DIČ: 103 577 3739, zapísanej v Slovenskej komore psychológov pod registračným číslom 70520/4-D-00520 (ďalej: „ja“ alebo Mgr. Andrea Čanigová)

Ak ste sa na mňa obrátili prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, alebo cez sms, zverili ste mi niektoré vaše osobné údaje. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vysvetľujú, ako spracúvam vaše osobné údaje a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov. Som spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste mi ich poskytli. Znamená to, že zodpovedám za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbám na to, aby som vaše osobné údaje spracúvala v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje mám k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladám. Napríklad, ak mi napíšete e-mail alebo sms a mám k dispozícii vaše meno, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Vzhľadom k tomu, že som správcom osobných údajov, rada by som vás, užívateľov webovej stránky http://www.poradenskypsycholog.sk informovala o tom, ako spracovávam vaše osobné údaje.

Kde sa na mňa môžete obrátiť? Obracať sa na mňa môžete na mojej e-mailovej adrese andrea@poradenskypsycholog.sk alebo poštou na adrese: Mgr. Andrea Čanigová, Miletičova 562/24 , 821 08 Bratislava

Kedy spracúvam vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvam, ak ste sa na mňa obrátili prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo prostredníctvom sms správy. V takom prípade ste mi poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami.

Aké osobné údaje spracovávam? Vo väčšine prípadov spracovávam vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a vaše telefónne číslo. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.

Za akým účelom spracúvam vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracovávam, za účelom poskytovania mojich služieb v oblasti poradenstva, hlavne za účelom dohodnutia stretnutí.

Na základe akého právneho základu spracúvam vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracovávam na základe súhlasu, ktorý ste mi udelili ich poskytnutím.

Doba spracovania osobných údajov: vaše osobné údaje spracúvam iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania (naša spolupráca).Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov. Osobné údaje, ktorými disponujem, chránim v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Mám k nim prístup iba ja a neposkytujem vaše údaje žiadnej tretej strane ani iným krajinám.

Ak sa na mňa obrátite prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, alebo cez sms, zverujete mi niektoré vaše osobné údaje a vyjadrujete tým svoj súhlas s ich spracovávaním podľa zákona č. 18/2018 (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Máte právo požiadať ma o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvam. V tomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujem. Urobím tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.

Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať ma o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvam. Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.

Máte právo požiadať ma o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvam. V lehote 30 pracovných dní Vám doložím, aké vaše údaje spracovávam. Ak chcete odo mňa vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás mám, vám poskytnem v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.

Máte právo namietať spracovanie osobných údajov. Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudem vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré som vykonávala pred jeho odvolaním.

Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na mňa alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, pošlite mi, prosím, e-mail na andrea@poradenskypsycholog.sk alebo list poštou na adresu môjho sídla: Mgr. Andrea Čanigová, Miletičova 562/24 , 821 08 Bratislava

Na záver chcem deklarovať, že s Vašimi osobnými údajmi prichádzam do kontaktu iba ja a zaobchádzam s nimi tak, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana. Pri svojej práci rešpektujem etické princípy a mlčanlivosť ohľadom osobných údajov. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.

psycholog Bratislava 0902 292 525 Priamy kontakt na mobil

Prosím volajte: cez pracové dni od 8-19h, cez víkend sms.

Psychologické služby

Ponúkam:
- individuálne sedenie
- párové stretnutia
- psychologické poradenstvo
   cez skype, email
- psychologickú diagnostiku
- nácvik relaxácie

Som schopná pružne sa prispôsobiť klientovi v čase. Viac informácií nájdete na SLUŽBY.

Z vysielania RTVS .....

psycholog Bratislava

Záznam zo živého vysielania relácie DÁMSKY KLUB (15.05. 2015) - rozhovor s Mgr. Andreou Čanigovou
záznam na 55. min. 03. sec.

QR Code Kontakt

  psycholog Bratislava

Ako sa skontaktujeme? Podrobné
informácie na KONTAKT.